Algemene voorwaarden

Business Class

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EENMANSZAAK BUSINESS CLASS CHAUFFEURSDIENSTEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE LEEUWARDEN ONDER NUMMER 01088739 DE DATO 14 OKTOBER 2003

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
 1. Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk schriftelijk door Business Class zijn aanvaard.
 3. Indien mocht blijken dat één of meerdere artikelen van de overeenkomst nietig of onverbindend zijn, tast dit niet de verbindendheid aan van de overige bepalingen van deze overeenkomst.
Artikel 2 DEFINITIES
 1. In deze bedingen hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

          2.1 Business Class/ wij/ ons: Business Class Chauffeursdiensten.

          2.2 De privé-chauffeur: een bij ons ingeschreven natuurlijke persoon met wie wij op aanvragen bemiddelen.

          2.3 Chauffeertijd: de tijd die een privé-chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt.

          2.4 Wachttijd: de tijd die een privé-chauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt.

          2.5 Reistijd: de tijd die een privé-chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.

          2.6 Wederpartij: natuurlijk of rechtspersoon waarmee Business Class een overeenkomst van dienstverlening heeft.

Artikel 3 KEUZE

1 Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de privé-chauffeur.

Artikel 4 OFFERTES

Offertes verplichten tot niets, mits deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 5 ANNULERING

De wederpartij heeft de gelegenheid een afgesproken rit ongedaan te maken, mits dit geschiedt uiterlijk 24 uur  vóór aanvang van de rit. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is Business Class gerechtigd  3 werkuren bij de wederpartij te factureren.

Artikel 6 RECLAMEBEHANDELING

Klachten dienen onverwijld na de constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de chauffeurswerkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gemeld, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt. 

Artikel 7 ZEKERHEID         

1 Wij behouden ons het volledige recht voor om nog uit te voeren opdrachten op te schorten, wanneer gedurende de overeenkomst blijkt dat de wederpartij verzuimt zorg te dragen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij de nakoming van enigerlei verplichting in verzuim is, zijn alle vorderingen terstond volledig opeisbaar.

Artikel 8 CONFIRMATIE
 1. De wederpartij dient zich te houden aan onze schriftelijke confirmatie, indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van het gestelde in betreffende confirmatie is ontkend.
 2. Overeenkomsten en eventuele mutaties daarop zijn uitsluitend bindend voor ons ingeval deze door ons schriftelijk zijn geconfirmeerd.
Artikel 9 PRIJZEN

Onze prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. Berekend worden de chauffeer-, wacht- en reistijd  die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier. Voor ritten tussen 00.00 uur en 06.00 uur en op zonen feestdagen wordt een toeslag van 50% op de desbetreffende uren in rekening gebracht. Voor reserveringen die 5 uur, of minder voor aanvang van de rit of buiten kantooruren worden geplaatst, wordt een bedrag van € 25,-  in rekening gebracht.

Artikel 10 SUPPLEMENTEN
 1. Eventuele te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de wederpartij. De duur van de overnachting wordt niet bestempeld als chauffeer-, wacht- of reistijd en wordt derhalve niet doorberekend.
 2. Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, met overlegging van, voor zover mogelijk, desbetreffende reçu’s.
Artikel 11 FACTURERING
 1. Onze nota’s worden, op verzoek van de wederpartij, opgemaakt aan de hand van een ritbon. Deze ritbon, welke door de wederpartij voor akkoord getekend wordt, verbindt de wederpartij. Deze is gehouden er op toe te zien dat de correcte start- en eindtijd van de privé-chauffeur duidelijk wordt vermeld.
 2. Ingeval de bij ons ingeleverde originele ritbon verschilt van het door de wederpartij gehouden afschrift, geldt de originele ritbon voor de afrekening, die in de nota zal worden opgenomen als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de wederpartij dat voormeld verschil niet aan hem is toe te rekenen.
Artikel 12 VERRICHTING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is bepaald in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanname van de opdracht niet zullen muteren.
 2. Het is de opdrachtgever verboden om diegene die uit naam van Business Class zaken of diensten heeft geleverd, levert of zal gaan leveren aan de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Class, in dienst te nemen of een stage/ leerfunctie te laten vervullen.
 3. Artikel 12.1 en 12.2 zijn geldig tot 1 jaar na afloop van de laatste levering van zaken of diensten door Business Class aan de opdrachtgever. Bij overtreding van één of meer van de in dit artikel vervatte verboden verbeurt de opdrachtgever aan Business Class (zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek) een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat Business Class gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van Business Class om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.
Artikel 13 BETALING
 1. De wederpartij verplicht zich te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en/ of zonder enige korting. Eventuele overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door Business Class is ontvangen.
 2. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Business Class gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar vanaf de vervaldatum over deze somma rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
 3. Enkel betalingen onder factuurnummer aan Business Class zijn bevrijdend. Betalingen aan privé-chauffeurs zijn niet toegestaan en nooit bevrijdend.
 4. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. Deze zijn gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,38.
Artikel 14 ONTBINDING

Onverlet latende hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, zijn wij gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke  tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij wanprestatie pleegt; in staat van faillissement is verklaard; (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen; een buitengerechtelijke schuldenregeling treft; zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder in geval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal; een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/ of vermogen; onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete; danwel wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

Artikel 15 VERZEKERINGEN

1   De wederpartij is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Voor schade veroorzaakt door geen, niet-tijdige, onvolledige of onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
 2. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.
 3. Wij aanvaarden, onverminderd de bepaling in lid 1, geen aansprakelijkheid voor:

  16.1 Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;

  16.2 Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de privé-chauffeur;

  16.3 Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en/ of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies;

      4. Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht.

      5. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade en / of verliezen die door de privé-chauffeur worden veroorzaakt aan derden of de wederpartij                zelf, behoudens opzet of grove schuld.

      6. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.

Artikel 17 FORCE MAJEURE
 1. Bij overmacht kunnen hetzij de uitvoering geheel of ten dele op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of ten dele heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de wederpartij hieraan jegens ons enig recht ontleent. De wederpartij is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid.
 2. De betekenis van overmacht in dezen is iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak zoals onder meer de navolgende: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand;  mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises.
Artikel 18 KETTINGBEDING

1 Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/ of wijziging van de onderneming, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.

Artikel 19 NAAMSVERANDERING

1 De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval Business Class geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT

1 Elke overeenkomst waarop deze bedingen van toepassing zijn, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

Arikel 21 BEVOEGDE RECHTER

1 Elk geschil, welk tussen ons en de wederpartij zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, voor zover de wet zulks toelaat.

Arikel 22 BEPERKTE TOEPASSING PARTICULIEREN

1 Artikel 21.1 is niet van toepassing indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.

Leeuwarden, 14 oktober 2003
M. van der Meer